Skip to content

den néien CSV Norden Bezierkscomité

Impressiounen vum CSV Norden Bezierkskongress

Mir gatuléieren dem Jeff Boonen an dem ganzen Bezierkscomité fir hiert Resultat an wënschen hinnen eng gutt Zesummenaarbecht. Als Sektioun sinn mir stolz, dass mir direkt déi 2 Kandidat*innen eran kritt hunn. Mam Mélanie Oliveira Monteiro a mam Vincent Koks ass och d‘CSV Ettelbréck-Waarken gutt vertrueden. Op der aanerer Säit musse mir awer och dem Mélanie félicitéieren, dass hat als Sekretärin zesummen mam Anne Steichen als Presidentin gewielt ginn ass. Bravo un si alleguer 🙏

Op der aanerer Säit musse mir awer och dem Mélanie félicitéieren, dass hat als Sekretärin zesummen mam Anne Steichen als Presidentin gewielt ginn ass. Bravo un si alleguer 🙏

Beitrag deelen