Skip to content

Eisen CSV Ettelbréck-Waarken Kandidat Pascal Nicolay

🇱🇺 Mir hunn eis am Gemengerot an an der Sécherheetscommissioun an de leschten Joren vill mat der Sécherheetsproblematik hei zu Ettelbréck befaasst a Léisungen ausgeschafft an och ëmgesat.
Bei 2 wichtege Punkten, deem fir méi Police ze kréien a fir méi Kameraiwwerwaachung sinn eis national Institutiounen awer zoustänneg.
Mir hunn dacks intervenéiert bei eiser Regierung fir méi Polizisten ze kréien.
Et ass eist nationaalt Parlament wat misst eis Gesetzer vereinfachen fir dat mer mi einfach kennte Kameraen ophänken.
E sechert Ettelbréck dréit zum Image de marque vun eiser Heemechtsstad bäi an ass eis och als CSV ganz wichteg.
Ech sinn de Pascal Nicolay, sinn am Schäfferot a sinn och President vun der Sécherheetskommissioun hei zu Ettelbréck.

🇫🇷 Au sein du conseil communal et de la commission de sécurité, la problématique de la sécurité ici à Ettelbruck a été intensivement abordée, nous avons élaboré des solutions et nous les avons ensuite mises en œuvre.
Sur 2 points importants, celui d’avoir une présence policière plus importante et celui d’avoir plus de caméras de surveillance, nos institutions nationales sont responsables.
Nous sommes souvent intervenus auprès de notre gouvernement pour obtenir plus de policiers. C’est aussi le parlement national qui devrait simplifier nos lois afin de permettre l’installation de caméras.
Un Ettelbruck sûr a un impact sur l’image de marque de notre ville en tant que ville d’origine et c’est très important pour nous en tant que CSV.
Je m’appelle Pascal Nicolay, je suis membre du conseil échevinal et président de la commission de sécurité à Ettelbruck.

🇩🇪 Wir haben uns im Gemeinderat und in der Sicherheitskommission in den letzten Jahren viel mit der Sicherheitsproblematik hier in Ettelbrück auseinandergesetzt, Lösungen geschaffen und diese dann auch umgesetzt.
Bei 2 wichtigen Punkten, dem für mehr Polizei zu bekommen und für mehr Kameraüberwachung sind unsere nationalen Institutionen verantwortlich.
Wir haben oft interveniert bei unserer Regierung, um mehr Polizei zu bekommen. Es ist das nationale Parlament, welches unsere Gesetze vereinfachen müsste, sodass die Installation von Kameras möglich wäre.
Ein sicheres Ettelbrück wirkt sich auf das Image unserer Stadt als Heimatstadt aus und ist uns als CSV ganz wichtig.
Ich bin Pascal Nicolay, bin im Schöffenrat und bin auch der Präsident von der Sicherheitskommission in Ettelbrück

🇬🇧 In the last few years, we in the municipal council and in the security commission have dealt a lot with the security problems here in Ettelbruck, created solutions and then also implemented them.
Our national institutions are responsible for two important points, that of getting more police and more camera surveillance.
We have often intervened with our government to get more police. It is the national parliament that should simplify our laws so that the installation of cameras would be possible.
A safe Ettelbruck affects the image of our city as a home town and is very important to us as CSV.
I am Pascal Nicolay, I am a member of the Council of Aldermen and I am also the President of the Security Commission in Ettelbruck.

🇵🇹 Nos últimos anos, nós, no conselho municipal e na comissão de segurança, debruçámo-nos muito sobre os problemas de segurança aqui em Ettelbruck, criámos soluções e depois também as implementámos.
As nossas instituições nacionais são responsáveis por dois pontos importantes: a obtenção de mais polícias e de mais câmaras de vigilância.
Interviemos muitas vezes junto do nosso governo para conseguir mais polícias. É o parlamento nacional que deve simplificar as nossas leis para que a instalação de câmaras seja possível.
Uma Ettelbruck segura afecta a imagem da nossa cidade como uma cidade natal e é muito importante para nós como CSV.
Chamo-me Pascal Nicolay, sou membro do Conselho de Vereadores e sou também o Presidente da Comissão de Segurança em Ettelbruck.

Beitrag deelen