Partei

KONTAKT

Edmée Juncker
Presidentin vun der Sektioun Ettelbréck
Tel:81 00 14 E-mail: jfeith@pt.lu 

Patrick Diederich
Sekretär vun der Sektioun Ettelbréck
E-mail: ettelbreck@csv.lu